Witamy
Odliczanie czasu

Do zakoczenia 

roku szkolego 2018/2019

pozostao: 

epodrczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Owiaty w Warszawie

Nadzr Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Orodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz niadanie w domu przed wyjazdem do szkoy?
Tak
Nie

Wyniki
Próbny alarm przeciwpożarowy 2018
Próbny alarm przeciwpożarowy 2018

W dniu 28 wrze�nia 2018 roku w naszym gimnazjum odby� si� próbny alarm przeciwpo�arowy. Punktualnie o godzinie 1000 rozleg�y si� trzy dzwonki og�aszaj�ce alarm i wzywaj�ce do ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników obs�ugi ze szko�y w symulowanym po�arze budynku szkolnego. 

 

Ca�a akcja posz�a sprawnie i po kliku minutach wszyscy ewakuowani znale�li si� w wyznaczonym miejscu zbiórki.

Ca�� akcj� obserwowa� oficer z Powiatowej Komendy Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Zwoleniu m�. bryg. Marcin P�achta.

Po zako�czonych �wiczeniach uczniowie wys�uchali  prelekcji  oficera KP PSP na temat sezonu grzewczego i czadu, który w tym czasie  cz�sto staje si� cichym zabójc� oraz jak wa�ne jest aby ka�dy, kto ogrzewa swój dom paliwem sta�ym  zakupi� takie czujniki i umie�ci� je w ka�dym pomieszczeniu mieszkalnym, gdy� w sytuacjach nieszczelno�ci przewodów kominowych mog� one uratowa� komu� �ycie. 02-10-2018, odson: 198

    
» Dodaj komentarz «
Nasza galeria
RDC

Admin: J. Kamionka